Rahoitusmalleja

Taidehanke voidaan rahoittaa osana rakennushanketta tai rahoitus voi tulla ulkopuoliselta taholta, esimerkiksi kohteen käyttäjältä.  Kunnat tai muut julkiset rakennuttajat voivat soveltaa omissa rakennushankkeissaan prosenttiperiaatetta. Lisäksi kunta voi asettaa tontinluovutusehdoissa, muussa rakentamisen ohjauksessa tai sopimuksissa määräyksiä taiteen toteuttamiselle rakentamiskohteessa. Tällöin rakennuttajan tulee tehdä rakennushankkeen budjettiin varaus taiteelle.

Kunta voi myös perustaa rahaston, jonka kautta taidehankeet toteutetaan. Näin on toimittu esimerkiksi Helsingin Kalasatamassa. Taide rahoitetaan rakennuttajilta perittävällä kerrosneliökohtaisella maksulla.

Prosenttiperiaate

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että noin prosentti rakentamisbudjetista käytetään kohteessa taiteen hankintaan tai taiteelliseen suunnitteluun. Periaatetta voi käyttää niin talonrakennuksessa kuin infran rakentamisessa. Uudisrakentamisen lisäksi periaatetta voi käyttää myös korjaus-, täydennys- ja perusparannusrakentamishankkeissa. Periaatetta voivat käyttää taidehankkeen rahoitusmallina sekä julkiset että yksityiset rakennuttajat ja rakentajat. Sen soveltamisesta on yleensä kuntakohtaiset ohjeet.

Prosenttiperiaate on selkeä ja yksinkertainen malli rahoittaa taidehanke. Taide on kustannustehokkaasti mukana hankkeessa suunnitteluvaiheesta asti ja etenee samaa tahtia muun projektin kanssa.

Kaavoittajana kunta voi myös velvoittaa tontinluovutusehdoissa rakennushankkeeseen ryhtyvää toteuttamaan taidetta prosenttiperiaatteella. Tämän velvoitteen esikuvana on toiminut Helsingin Arabianranta, jossa kaupunki velvoitti vuonna 2000 tontinluovutussopimusten ehdoissa rakentajat käyttämään 1–2 prosenttia kohteen hankinta-arvosta taiteeseen. Tätä mallia on toteutettu myös Joensuun Penttilänrannassa. 

Julkisesti määrätyn velvoitteen toteuttajna ovat yksityiset rakentajat ja rakennuttajat, jolloin teoksetkin jäävät syntyneiden kiinteistöyhtiöiden omaisuudeksi.

Periaate ilman prosenttia

Erityisesti asuinalueiden rakentamisen yhteydessä taidehankkeita on viime vuosina toteutettu myös siten, että taidevelvoite on sidottu tai ilmaistu ohjeellisesti  rakennustapaohjeissa tai laatukriteereissä, tai edellytetty taidetta asemakaavassa ilman, että toteuttamisesta on kirjattu ehto tontinluovutukseen. Näitä alueita ovat viime vuosilta esimerkiksi Tampereen Vuores sekä Vantaan Kivistö, joissa toteutuu myös kumppanuuskaavoitus rakentajien kanssa.

Kunnat edelläkävijöinä
Maailmalla prosenttiperiaate on tunnettu 1920-luvulta lähtien. Monet suuret kaupungit, kuten New York, Chicago, Toronto ja Tukholma, ovat luoneet periaatteen toteuttamiseksi omat mallinsa ja ohjausjärjestelmänsä. Suomessa kunnat ja kaupungit ovat  1960-luvulta lähtien olleet periaatteen tärkeimpiä käyttäjiä. Kunnallisista taidehankkeista vastaa usein kaupungin taidemuseo tai muu kulttuuritoimi, jonka hoitovastuulle teokset usein myös jäävät. Toteutuksessa yhteistyötä tehdään useiden toimijoiden kesken.

Myös monissa suurissa sairaalahankkeiden taideohjelmissa kuten Turun yliopistollisessa keskussairaalassa ja Keski-Suomen sairaala Novassa on hyödynnetty prosenttiperiaatetta.

Rahastomalli

Viime vuosina erityisesti aluerakentamishankkeiden yhteydessä on kehitetty ns. rahastomallia taiteen rahoittamiseksi. Rahastomallissa kunta perustaa rahaston, johon jokainen tontin varaaja maksaa tietyn summan per kerrosneliömetri. 

Rahaston säännöissä ja toimintatavoissa määrätään, miten sen varoilla taidetta toteutetaan. Taiteen osalta määrätään muun muassa mihin paikkoihin teokset tulevat: kunnan hallintaan jäävään julkiseen tilaan vai rakentajien tonteille, sisä- vai ulkotiloihin, kuka vastaa taidehankkeesta, miten tekijät ja taiteilijat valitaan, kenen haltuun teokset jäävät, jne.

Tätä uutta ohjaus- ja rahoitusmallia on kehitetty muun muassa Helsingin Kalasataman suunnittelussa ja rakentamisessa, ja Porvoon Länsisataman suunnittelussa.