Julkisen taiteen asiantuntijapalvelut

Jos tilaajan asiantuntemus ja resurssit eivät riitä, on taideasiantuntemusta hankittava ulkopuolelta. Kunnissa taideasiantuntijuus kuuluu yleensä taidemuseoiden tai kunnan kulttuuritoimen tehtäviin. Taiteen edistämiskeskus tarjoaa asiantuntijapalveluja julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille rakennetun ympäristön taideprosessien kehittämiseen sekä myöntää avustuksia uusille prosenttiperiaatteen mukaisille hankkeille. Taidehankintoihin liittyvää neuvontaa tarjoavat myös Taiteen edistämiskeskuksen läänintaiteilijat.

Myös taiteilijajärjestöillä on aiheeseen liittyviä palveluja.

Suomen Taiteilijaseura tarjoaa julkisen taiteen valtakunnallisia asiantuntijapalveluja. Seuran laatimat taidekilpailujen kilpailusäännöt ja ohjeistukset palvelevat kilpailunjärjestäjiä ja taiteen tilaajia pyrkien samalla varmistaen taiteilijoiden edut ja oikeudet.

Suomen Kuvanveistäjäliitto tarjoaa julkisen taiteen hankintojen valtakunnallisia neuvontapalveluja sekä tarjoaa kuratointi- ja konsultointiapua kunnille, yrityksille, museoille ja yksityisille. Liitolla on neuvontapalveluja kuvataiteilijoille julkisen taiteen projekteihin liittyen.

Lisäksi Suomeen on 2000-luvulla syntynyt julkisen taiteen konsultointipalveluja tarjoavia yksityisiä yrityksiä ja ammatinharjoittajia.

Taidekonsultit

Taidekonsultin tarve riippuu hankkeen mittakaavasta ja vaativuudesta. Taidekonsultin palveluosaamista tarvitaan erityisesti laajoissa ja pitkäkestoisissa hankkeissa, joissa henkilöt ja osapuolet voivat vaihtua moneen kertaan sekä hankkeissa, joissa on osallisena monta taiteilijaa.

Taidekonsultointi on erikoisosaamista, asiantuntijapalvelua, jota ostetaan suunnittelu- ja rakennushankkeen yhteydessä. Taidekonsultti on taiteen asiantuntija, joka koordinoi yhteen taide- ja rakennusprojektin. Konsultin (koordinaattorin, asiantuntijan) keskeinen tehtävä on laatia yhdessä tilaajan/asiakkaan kanssa taiteen työohjelma tai hankesuunnitelma, jonka pohjalta toteutetaan organisoitu ja hallittu taideyhteistyö hankkeen osapuolten kesken.

Taidekonsultin osaamista voi käyttää myös hankkeen eri vaiheissa; esimerkiksi sopivan taiteilijan valintaan, neuvontaan sopimus-, verotus-, tekijänoikeus- ja huoltoasioissa,  osapuolten osallistamiseen tai teoksen julkistamiseen ja tiedotukseen liittyvissä toimissa.

Taidesiantuntijan työn voi tilata alaan erikoistuneelta yksittäiseltä konsultilta tai  yritykseltä, tai erillisenä palveluna yritykseltä tai konsulttitoimistoilta, joiden palveluvalikoimaan taideasiantuntijuus kuuluu.

Taideohjelmasta yksittäiseen teokseen

Konsultin tehtävät määritellään projektikohtaisesti. Ne voivat vaihdella aluesuunnittelun tai laajemman talonrakentamishankkeen yhteyteen laadittavasta taiteen yleissuunnitelmasta tai taideohjelmasta yksittäisen teoksen hankintaan.

Suunnitteluvaiheessa, erityisesti taideohjelman laatimisvaiheessa, asiantuntijaa tarvitaan, jotta taiteesta tulee luonteva ja sisällöllisesti tärkeä osa muuta kohteen suunnittelua. Taideohjelman ideana on rakentaa hallittu kokonaisuus, selkeä ja toimiva käytäntö taiteen toteutuksessa tietyllä alueella tai kohteessa,  tietyllä aikajänteellä. Taiteilijavalintojen ja teosten hankintaprosessin määrittelyn lisäksi ohjelma sisältää konseptin taiteen sisällöistä, jolloin teokset täydentävät toisiaan ja taiteen taso pysyy korkeana.

Asiantuntijan tyypillisenä tehtävänä on auttaa tilaajaa löytämään kohteeseen sopiva taiteilija, olla mukana sopimusten ja muiden dokumenttien tekemisessä, sovittaa taidehankkeen tuotantoprosessi rakennushankkeen prosesseihin, sekä toimia linkkinä taiteilijan ja hankkeen muun suunnittelu- ja toteutusryhmän välillä. Asiantuntijan työhön voi kuulua myös vuorovaikutus asukkaiden, käyttäjien tai vaikkapa alueen yrittäjien kanssa.

Taidekonsultin osaaminen

Taidekonsultin perusosaamista on laaja taiteen sisältöjen, taiteen tekijöiden ja taiteen tuottamisen tuntemus.

Ammattitaitoisen asiantuntijan osaamiseen kuuluu seuraavia tehtäväalueita:

Taidekonsultin pohjakoulutus voi olla kuvataiteen, muotoilun,  arkkitehtuurin tai muun soveltuvan kulttuuri- tai taidealan koulutus.